Araç Kiralama Sözleşmesi

 

Genel Araç Kiralama Sözleşmesi

 

TARAFLAR:

KİRALAYAN          :Bu sözleşmenin yukarısında plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren BORGA TURKEY OTOMOTİV TURİZM LOJİSTİK İTH. İHR. TAŞIMACILIK PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ’dir.

 

KİRACI                    :Bu sayfada bilgileri bulunan kiralanan aracı kira ile alan -KIRACI' olarak adlandırılacaktır. Taraflar arasında aşağıdaki yazılı şartlar dâhilinde, kiralanması için anlaşmaya varılmıştır.

TANIMLAR:

KİRALAYAN: Yukarıda plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren

KİRACI: Yukarıda plaka ve modeli yazılı aracı kira ile alan

Madde 1 - GENEL KOŞULLAR

 1. Yukarıda ismi geçen, aracı kira ile veren KİRALAYAN ve aracı kira ile alan KİRACI arasında aşağıdaki şartlar dâhilinde iş bu kira sözleşmesinin imzalanmış olduğunu taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. Sözleşmede aracı fiilen kullanan kişi ve aracı KİRALAYAN sıfatıyla kiralamış olan şirket veya şahıs, bu sözleşmenin 1-a maddesinde belirlenmiş olan koşullar çerçevesinde müşterek KİRACILAR olarak kabul edilmiş olup kiraya konu aracı aşağıdaki yazılı koşullar çerçevesinde önceden saptanan süre için kiralamış olduklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir. (KIRACI sıfatındaki kişi ile aracı kullanan kişinin tek şahısta birleşmesi durumunda sözleşmenin bundan böyle sadece bu kişi için -aynı şartlar dâhilinde- yürürlük kazandığını taraflar kabul etmişlerdir)
 2. KIRACI, sözleşmenin imzalandığı tarihte kararlaştınlmış bulunan sürenin sonuna kadar kira bedeli ile bu süreç içerisinde aracı fiilen kullanan kişiye affı mümkün her türlü sorumluluktan; aracı fiilen kullanan kişi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren aracı fiilen teslim ettiği ve sözleşme gereği ibra edildiği tarihe kadar ki tüm sorumluluklardan sorumlu olup taraflar bu hususu peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.
 3. KIRACI bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, 4 lastiği mükemmel durumda, avadanlıklar, ilgili belgeler (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Sigorta Poliçesi, Haritalar, vb.) ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim aldığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa, aldığı yerde geri vereceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Aracı fiilen kullanan kişi aracı aldığı yerde teslim etmediği takdirde KİRALAYANI n aracı geri götürmek üzere ödeyeceği şoför, benzin vb. ekstra bedelleri ayrıca ödemekle yükümlüdür. Bu bedel KİRALAYAN tarafından aracın teslim edildiği yerde hesaplanacak ve bu kişiden tahsil edilecektir. Aynı anda bulunma koşulunun gerçekleşmemesi durumunda KİRACININ daha evvel bilgisini vermiş olduğu kredi kadından KİRALAYAN tarafından her türlü alacağın tahsil edileceğini, KİRACI bu hususa peşinen rıza göstermiş olduklarını taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 c.KİRACI, kiralamanın başlangıç/teslimi esnasında aracı denetlemekle yükümlüdür. Aksi halde işbu sözleşmede yazılı hususlar çerçevesinde ve teslim alınan anda belirtilmiş olan hususlar çerçevesinde aracı teslim aldığı aracın teslimi esnasında alındığı anda belirtilmemiş olan hasar ve eksikliklerden KİRACININ sorumlu olduğunu taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

 

 1. Yasalar gereği veya resmi makamlar uyarınca taşınmayı, bulundurulması veya iletilmesi yasak ve/veya izne tabi olup da buna aykırı davranılarak araçta veya araçta bulunan bir kişinin üstünde bulundurulması, taşınmayı veya iletilmesi yasaktır. Buna aykırı davranışın tüm sorumluluğu birlik. KIRACIDA olduğunu taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.
 2. Araç, gayri yasal hiçbir iş için kullanılamaz ve bu işlere mekân olarak tahsis edilemez.
 3. Araç istihap hadlerinin dışında/üstünde yüklenemez ve, yolcu alınamaz. Araçta, yol ve hava durumu gibi etkenler göz önünde bulundurularak yük ve yolcu taşınmayı esastır. Aracın istihab hadlerine riayet edilse dahi yukarıda sayılan maddi unsurlar göz önünde bulundurularak maddi bütünlüğüne zarar getirebilecek davranışlardan kaçınmalı esastır. Aksi halde araca gelebilecek zararlardan KIRACI sorumlu olacaktır.
 4. KİRACI, KİRALAYANIN yazılı onayı olmadan araç üzerinde, aksesuarlında veya herhangi bir parçasında değişiklik, oynama, eklenti, çıkıntı, kazıntı veya benzeri değişiklik yapamaz.
 5. KİRACI, aracı KİRALAYANIN izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnenin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında kullanamaz.
 6. Araç. yarış, hız denemesi ve tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olamayan yollarda kullanılması yasaktır.
 7. KİRACI, aracı, alkol veya uyuşturucu maddelerinin etkisi altında iken kullanamaz.

 g.KİRACI aracı, ücret karşılığında veya benzeri ticari saiklerde kullanamaz ve kullandıramaz.

 h.KİRACI, aracı, ivazlı veya ivazsız olarak kendisinden veya kira sözleşmesinde adları yazılı olanlardan başkasına kullandıramaz ariyet ilişkisi kuramaz ve alt kiralamaya konu edemez.

 1. KİRACI şahıs veya şirket yahut aracın tahsis edildiği kullanıcı (kişi veya şirket tarafından 3. bir kişinin kullanımına tahsis edildiğinde), aracın her türlü güvenliğini sağlamak, aracı kapalı ve kilitli olarak bulundurmak, park etmek veya benzeri her türlü özen ve ihtimamı göstermek zorundadır. Aksi halde meydana gelecek zarardan müştereken ve müteselsil sorumlu olacaklardır. Çalınma, gasp veya benzeri zayii durumlar halinde KİRACI, KİRALAYANA acil bildirimde bulunması, bilgi vermesi, en yakın polis merkezine gidip tutarak tutturmakla ve KIRALAYANLAR bu ve diğer gerekli bilgi ve belgeleri ulaştırması yükümlülüktür. Aracın bulunmaması durumunda KİRACI ağır ihmali görülmediği (anahtarın araç üstünde bırakılması, aracın tanınmayan bir şahsa verilmesi, en yakın polis merkezine giderek tutanak tutturmaması ve diğer belgelerin KIRALAYANA verilmemesi veya eksik evrak vb...) müddetçe KIRACININ azami yükümlülüğü aracın geçen 45 günlük kira bedelinin sözleşme fiyatı üzerinden ödenmesi şeklinde olacaktır. İhmal görülen durumlarda ve aracın 45 gün içinde bulunmaması durumunda KİRALAYAN aracın bedelinin tamamını KİRACIDAN talep edecektir. Aracın parça ve aksesuarların çalınması durumunda da bu bedellerinden ödenmesinden sorumludur. Aracın hırsızlık, gasp veya benzeri nedenlerle hasara uğraması durumunda, aracın çekici, otopark, işçilik, parça, tamir, işletme giderlerinden KIRACI ve fiili kullanıcı müştereken ve müteselsil sorumludur. Bu durumların kasko teminatı kapsamına girmediğini girmeyeceğini KİRACI peşinen bildiğini kabul ve taahhüt etmiştir.
 2. KİRACI, aracı KİRALAYANA iade edeceği anda araca ait bilgi ve belgeleri (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Sigorta Poliçeyi, Plakaları vb) tam olarak iade etmek zorundadır. İade etmediği takdirde bunlar bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kira bedelini de (aynı sınıf taşıtlar için talep edilen en yüksek bedel) ödeyeceğini, kayıp halinde aracın çalışmadığı günlere ilişkin kira getirisi ile birlikte belgelerin temini ve yenilerinin alınması için yapılacak tüm giderleri de ayrıca ödemekle yükümlüdür.
 3. Aracın, herhangi bir olay nedeni ile KİRACININ kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsadereli veya el konması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar KİRACIYA aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası (aynı sınıf taşıtlar için talep edilen en yüksek bedel) KIRALAYAN tarafından ödenmek zorundadır.
 4. Kira süresi 6 ay (183 gün) dır. Kiracı bu sürede kiralama yapmayı taahhüt ve kabul eder. Kiralama taahhütlünün cayma bedeli toplam kiralama bedelinin yarısıdır. Cayma bedelini KİRACI kiralama tarihinden itibaren kabul ve taahhüt eder. Kiralama süresi içerisinde aracın periyodik bakım ve onarım sorumluluğu KIRALAYANA aittir. Periyodik bakım için KIRALAYAN aracı geri çağırdığında KİRACININ aracı derhal teslim etmesi şarttır. Kiralama süresi ne olursa olsun tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları gibi giderler KİRACIYA aittir. Mutad olamayan bir kullanma ve kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları, donma nedeni ile ortaya çıkan hasar zararlar ile benzeri olaylar sonucu aracın hareket edememesi, kiralandığı yere getirilmek üzere yapılan taşıma harcamaları KİRACIYA ait olup KIRALAYAN, aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edicelecektir.
 5. Benzin ücreti KİRACIYA aittir. Aracın % kaç depo yakıtla KIRALAYAN tarafından teslim edildiği ve KİRACI tarafından % kaç depo yakıt ile geri verildiği ARAÇ TESLİM FORMUNDA mevcuttur. Depo teslim edildiği zamandaki oranından aşağıda miktarda teslim alınmış ise bedel KİRACIDAN tahsil edilecektir.
 6. Araçta kullanılan yakıt markası KİRACININ insiyatifinde olup, yakıt kaynaklı arıza ve masrafları KİRACININ tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararların karşılanmasıyla ilgili akaryakıt şirketleri ile KIRACI muhatap ve sorumlu olacaktır.
 7. KİRACI, kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya öncesinde yâda aracın KİRALAYANIN iadesinden sonra, aracın içinde veya üzerinde bırakılmış veya unutulmuş, herhangi bir malın kaybından veya hasara uğramasından KİRALAYAN sorumlu olmayıp KİRACI bu hususta KİRALAYANI şimdiden ibra ettiğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.
 8. Bir günlük kira süresi 24 saatlik esasa dayanır. Haftalık veya aylık süreler ise 7 gün ve 30 üzerinden hesap edilir. Yıl ise 365 gün olarak kabul edilir.
 9. KİRALAYAN, KİRACININ kusurlu hareketlerinden dolayı tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi hitama ermiş KİRACILIK ilişkisini uzatmama hakkına da sahiptir.
 10. Böyle bir durumda KİRACI, aracı teslim aldığı işyerine teslim etmek zorundadır. Sözleşme KİRACININ kusurlu hareketlerinden dolayı fesih edilmiş ise ve araç teslim alındığı şehrin dışında bir yerde teslim ediliyorsa nakliye ücreti ayrıca kendisinden tahsil edilmesini kabul etmiştir.
 11. KİRALAYAN sözleşmeyi kendisi fesih etmiş ise ve aksi bir durum olmadığı sürece KIRACININ peşinen ödediği ücretten kullanılmayan süreye ait bedel KİRACIYA geri ödenir. Araca gelmiş olan herhangi bir zarardan veya başka bir işlemden kaynaklanan rehin ve mahsup hakları saklıdır.
 12. Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça sözleşme ve sözleşmeye ilave sözleşmede değişiklik yapılamaz.
 13. KİRACI veya KIRALAYAN 3. şahıslara karşı açacakları tazminat davalarında birbirlerine gereken hukuki desteği sağlamakla yükümlü olacaklardır. KİRALAYANIN talebi halinde KİRACI dava ve talep haklarını KIRALAYANA temlik edecektir. Taraflar dava giderlerine kendi sorumlulukları oranınca katlanacaklardır.
 14. Kiralık aracın herhangi bir şekilde yurtdışına çıkışı yasaktır.
 15. KİRACI ile KİRALAYAN arasındaki anlaşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İzmir İcra Dairelerinde yetkili ve uygulanacak hukuk Türk hukuku olacaktır.
 16. KIRACI hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları ya da arsa ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve rehin edemez ve bunları KİRALAYANA ve araca zarar verecek şekilde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık halinde KİRALAYAN bir ihtara ve hükme hacet kalmadan aracı KİRACIDAN derhal geri almak hakkına sahiptir.
 17. Bu anlaşmanın akdinden dolayı KİRACI KİRALAYANIN herhangi bir temsilcisi, vekili, işçisi, istihdam edileni ve ya edeni olarak kabul edilmeyecek olup, KIRACI bağımsız ve kendi adına hareket eden bir kimse olarak kabul edilecektir. Bu itibarla aracın kullanımından doğacak ve 3. Kişiler tarafından açılacak her türlü maddi ve manevi tazminat talebin giderimi ile cezai sorumluluk yalnızca KİRACIYA aittir. KİRACININ fiillerinden dolayı 3. Şahısların uğradıkları zarardan dolayı KIRACI, KIRALAYAN, her türlü maddi ve manevi taleplerden uzak tutacağını ve bunları kendisinin yükleneceğini, sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. KIRALAYANIN bu tip taleplere karşı rehin, rücu ve mahsup elindeki ödeme enstrümanları vasıtası ile tahsil hakları saklıdır.
 18. KİRACI tarafından köprü, otoyol vb geçişler için OGS, HGS vb geçiş ücretleri kendisinden tahsil edilir. Söz konusu geçişler KİRACIYA geçiş bedeli+KDV olarak fatura edilecektir.
 19. KİRACI, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazan bedelleri, hizmet bedeli ile, indirimsiz olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 20. KİRACI aracın günlük kilometre limiti 100 km olup, aracın teslimatında yapılan kontrollerde belirlenecek olan kilometre aşım ücretini teslimat esnasında peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 21. KİRACI, teslim aldıktan sonra 3.kişilere taşınır veya taşınmaz mal veya ücret karşılığında kiralama yapması ve kullanımına sunması yasaktır. Ayrıca 3.kişilere sözde satış işlemi yasaktır. Bu durumlardan dolayı doğacak tüm zarar ve masraflardan (aracın teslim alınması, maddi ve manevi hasarları, trafik cezaları vb.) KİRACI sorumlu olacaktır. Ayrıca yaşanan bu tür durumlarda kiralama süresi devam etmiş olsa bile kalan sürenin ücretinin geri ödemesi KİRALAYAN tarafından yapılmayacaktır.
 22. Kira kontratı ve teslim formu kopyalan arasında kayıt farkı olduğunda orijinal (birinci)

Kopya geçerlidir.

Madde 2 - ÖDEME

Toplam kiralama tutarı, rezervasyon esnasında, aracı KİRALAYAN kişiye ait kredi kartı veya nakit alınan ödeme üzerinden tahsil edilir. Kredi kartı sahibinin kiralama esnasında şahsen bulunması gerekmektedir. Başkasına ait kredi kartı ile kiralama yapılamaz. Müşteri tarafından ibraz edilen kredi kartından, kiralama bedeline ek olarak, kiralanacak araç marka ve modeline göre belirli oranda ön provizyon bloke edilmektedir. Bu ön karşılık nakit ödeme ile yapılabilmektedir. Bu sebeple ön provizyon toplam bedeli kadar limit müsaitliğinin ya da nakit miktarının olması gerekmektedir. Ön provizyon, kiralama bitiminde, varsa belirtilen ek hizmet, güvenceler, eksik yakıt, hasar, ceza vb. gibi rezervasyonda bulunmayan bedeller düşüldükten sonra kaldırılarak ödeme alınan kredi kartının İBAN hesabına ya da nakit olarak otuz (30) iş günü içerisinde iade edilecektir. Ayrıca araç tesliminde yapılan kontrollerde belirlenen günlük kilometre limitinin aşımı halinde, kilometre başına aşım ücreti 2 Türk Lirası olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 3 - SİGORTA

 1. KIRALAYAN araçlarını Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalanmıştır.
 2. KIRALAYAN elinde bulundurduğu aracı herhangi bir sigorta şirketine kasko sigortası yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Aracın
 3. Aracın kaskosu bulunmamaktadır. KİRACI, araç hasarının tamiratından ve 3.şahıslara verilen her türlü hasarlardan şahsen sorumlu olacaktır.
 4. Herhangi bir kaza veya hasar durumunda KİRACI, kasko sigortasından yararlanma koşullarını ihlal etmediği sürece, kasko sigortası kapsamında oluşan hasarın eksper ve ilgili servis tarafından belirlenen hasar ücretinin %10 luk kısmı olan muafiyet bedelini peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 5. Kazanın meydana gelmesi durumunda, olduğu yere en yakın yetkili makamın (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma, vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir teknik kaza raporu, tespit zaptı, alkol raporu, ehliyet fotokopisi ile şahit isim ve adresi ile benzeri belgeler ve bilgiyi, KIRACI, KIRALAYANA en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür.
 6. KİRACININ doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı KİRALAYANA anında haber vermekle mükelleftir. KIRACI her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir. KİRACININ kusuru oranında KIRALAYAN zararın, KIRACIDAN talep etme hakkını, her zaman saklı tutar. Araçtan bazı şeylerin çalınması (radyo, stepne, avadanlıklar vb.) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışındadır ve KİRACININ sorumluluğu altında olduğundan KİRACI derhal ödemekle mükelleftir.
 7. KIRALAYAN 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu her araç için akdedilmiş mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı dâhilinde kalmak şartıyla sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki hukuki sorumluluk KİRACIYA ait olup, KİRALAYAN KIRACIDAN rücu hakkını mahfuz tutmuştur.
 8. Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.
 9. Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında iken meydana gelen kazalarda, kaza raporu ile asli kusurlu veya geçerli ehliyete sahip olmayan, kontratta kayıtlı olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan ve tamamen KİRACI mesuldür.
  10. Kira süresi içerisinde aracın bakım ve onarım sorumluluğu KİRALAYANA aittir. KİRALAYANA atfı kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen KİRALAYAN, tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için KİRACI ya rücu hakkına sahiptir.
 10. Lastik hasar ve onarımları, jant kapağının kaybolması, cam kırılması ve çalınan yedek lastik ve/veya avadanlıklar sigorta kapsamı dışındadır.
 11. Sigortanın geçersiz olduğu haller:
 12. Sürücü alkol ve uyuşturucu etkisindeyken,
 13. Azami hız limiti aşıldığında ve trafik tespit tutanağında aşı n hızdan kusurlu bulunulması durumunda,       c. Ehliyetsiz ise,
 14. Asli (tam) kusuru var ise,
 15. Trafik Kaza Tespit Tutanağı, Alkol Raporu ve Kazaya Kan şan diğer araçların evraklarının (Trafik sigorta, ehliyet vb. eksik alınması yukarıda belirtilen evraklar temin edilemiyorsa,
 16. Sürücü kira sözleşmesinde kayıtlı değil ise,
 17. İş bu sözleşmede belirtilen aracın kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet edilmemiş ise, İş bu paragrafta belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde KIRACI zararın tamamından şahsen sorumlu olup meydana gelen 3. şahıslara verilen ve devlet malına verilen her türlü zararı derhal ödemekle yükümlü olacaktır.

Madde 4 – TAZMİNATLAR VE GECİKME FAİZLERİ

 1. KIRALAYAN, KİRACININ iş bu sözleşmede zikredilen hususlara aykırı olarak yaptığı hareketlerden dolayı uğradığı maddi ve manevi zararın tazmininden başka, KİRACININ ağır kusur ve kasti hareketlerinden dolayı KİRALAYANIN isim ve prestijinin zedelenmesi durumunda KİRACININ maddi zarara ilaveten bu maddi zararın en az iki katı kadar da tazminatı KİRALAYANA ödemekle yükümlü olacaktır.
 2. Her türlü ödemelerin gecikmesi halinde uygulanacak olan faiz oranı, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte TCMB'nın gecelik mevduata uygulamış olduğu en yüksek banka faiz oranıdır.

DİĞER HUSUSLAR

 1. Tarafların ticaret unvanlarında veya adreslerinde değişiklik yapılması halinde bu değişiklikler diğer tarafa 3 gün içinde bildirilir. Bildirilmediği takdirde sözleşmede belirtilen unvan ve adrese çıkarılan tebligatlar, taraflara yapılmış sayılır.
 2. Taraflar, iş bu sözleşme uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunun kabul eder ve bu bilgilerin sözleşme taraflarından üçüncü kişilere ifşa edilmemesini kabul eder. Bu gizlilik taahhüdü işbu sözleşme sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder.
 3. İş bu kiralama sözleşmesi, yukarıda yazılı maddelerden oluşmuş olup, iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul edilerek /  /2021 tarihinde imza altına alınmış ve yürürlüğe girmiştir.